Zaloguj się

panel nauczyciela

Polityka prywatności

1.       Podstawy

1.1.      Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem www.klett.pl, której Administratorem jest Klett Polska spółka z. o.o. z siedzibą przy ul. Polskiej 114, 60-401 Poznań (Klett).

1.2.      Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.3.      Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.4.      Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Klett nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

Klett jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej. Klett dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1.  Każda osoba przekazująca Klett dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

3.2.  Klett wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach, w tym:

1. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie newslettera.

2. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Klett. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie informacji marketingowych.

3. w przypadku założenia na stronach internetowych Klett konta użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi tego konta (sklep internetowy). Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta użytkownika.

4. w przypadku złożenia zamówienia na produkt, którego sprzedawcą jest Klett, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach Klett jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

5. w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu przedstawiciela Klett w związku produktami lub usługami Klett.

3.3.  Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.4.  Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Klett może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1.   Klett zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2.  Klett dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • - zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
 • - zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • - adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • - prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • - przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • - przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • - z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • - nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1.  Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Klett zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2.  Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • - formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
 • - kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronach internetowych Klett znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 • - dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Klett - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Klett nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 • - podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Klett - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies". Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Klett. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Klett. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityka cookies

6. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:

1. przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umów zawartych z Państwem,

2. przez okres, przewidziany prawem w jakim mogą być dochodzone roszczenia,

3. przez okres przewidziany prawem, w jakim jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych w celu wykonania obowiązków prawnych,

4. do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,

5. do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).

7.        Prawa użytkownika

7.1.  Klett respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. prawo dostępu do danych - w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.
 2. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Klett, z wyjątkiem następujących sytuacji:
 • - korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • - wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • - celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   
 1. prawo do sprostowania danych - Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. 
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - Masz prawo zażądać, aby Klett ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
 • - jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Klett, wtedy Klett ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 • - jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Klett musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 • - jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,
 • - jeśli Klett nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 1. prawo do przenoszenia danych - jeśli Klett przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

7.2.  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w usprawiedliwionych celach Klett jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

7.3.  Klett zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

7.4.  W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

7.5.  Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

8. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

8.1.  Klett oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności może przekazywać dane osobowe podmiotom z nim powiązanym, jednak o tym fakcie każdorazowo informuje osoby, których dane przetwarza. Do tych podmiotów należą:

- Goethe  Institut z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 13a;

- Goethe Institut Krakau Instytut Kultury i Informacji Naukowo-Technicznej RFN z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 20;

- Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 22;

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7;

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielski Białej z siedzibą przy ul. Komorowickiej 48;

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM z siedzibą w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 126/130;

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku.z siedzibą w Rybniku przy ul. Parkowej 4a;

- Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych Sermo z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piotrowo 3a;

- Edunation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej 6;

- Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13.

8.2.  Klett oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Klett.

8.3.  W przypadku dostarczania zamówionego poprzez sklep internetowy Klett produktu, dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji dostawy zostaną udostępnione firmie kurierskiej.

9. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres: odo@klett.pl.

10. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Klett mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Klett. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

11. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IZZI
Dzwonek

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".