Zaloguj się

panel nauczyciela

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Obowiązuje od: 2.01.2024 r.

1. Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu - klett.pl, Sklepu online prowadzonego pod nazwą Księgarnia  - www.klett.pl/ksiegarnia , oraz aplikacji mobilnej FISZKI PONS jest Klett Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 114, 60-401 Poznań, KRS 0000175262, NIP 779-00-00-273, REGON 631520998 (Klett).

2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, a także osób zawierających umowy z Administratorem danych, w tym związanych z realizacją Zamówienia w Sklepie internetowym - Księgarni, a także danych gromadzonych poprzez kontakt z Administratorem danych (adres e-mail lub telefonicznie) lub korespondencję tradycyjną, jak i osób, które lubią i/lub obserwują fanpage Administratora w mediach społecznościowych, jak rónież danych gromadzonych w związku z rejestracją i korzystaniem z  aplikacji mobilnej FISZKI PONS.

4. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

5. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Klett nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

a) Serwis/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem klett.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych, składać zamówienia na produkty i towary, zamówić i otrzymywać informacje handlowe i marketingowe, pobierać informacje i materiały w zakresie prowadzonych kursów, zapisywać się na wydarzenia oraz uzyskać dostęp do retransmisji webinariów.

b) Aplikacja mobilna FISZKI PONS - oprogramowanie użytkowe Administratora danych zawierające materiały tekstowe (fiszki) oraz dźwiękowe (nagrania audio treści fiszek) możliwe do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu mobilnym (tablet, smartfon) służący do nauki języków obcych, umożliwiające użytkownikowi przeglądanie oferty, dokonywanie zakupu oraz korzystanie z zakupionych treści cyfrowych oferowanych przez Klett.

c) Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Klett Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-401 Poznań, przy ul. Polska 114

d) Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie.

e) Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

f) Państwa trzecie - państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

3. Zasady ochrony danych osobowych

1. Klett jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej oraz w trakcie rejestrowania i użytkowania aplikacji mobilnej FISZKI PONS. Klett dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy jest to dopuszczone aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu:

a) przygotowania i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, której osoba jest stroną, a także realizacji uprawnień z niej wynikających, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

b) udokumentowania realizacji umów, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

c) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez środki komunikacji elektronicznej lub w celu obsługi korespondencji tradycyjnej, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

d) wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (newsletter) na podany przez Użytkownika adres e-mail w tym celu, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,

e) rejestracji i założenia Konta w Sklepie (Księgarni), a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,

f) marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,

g) rejestracji i założenia konta w aplikacji mobilnej FISZKI PONS a przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,

h) dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO i odbywa się w prawnie usprawiedliwionym celu.

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej na odległość, w tym wysyłki towaru lub udostępnienia produktu cyfrowego i wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

2. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

5. Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

a) formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag,złożenia zamówienia w sklepie on-line

b) rejestracja konta w Serwisie,

c) podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,

d) rejestracja konta w aplikacji mobilnej FISZKI PONS,

e) dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Klett - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Klett nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony,

f) podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Klett - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies". Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Klett. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Klett. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityka cookies”

g) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

6. Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

a) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,

b) dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,

c) złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,

d) rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,

e) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,

f) przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.

g) rejestracji konta w aplikacji mobilnej FISZKI PONS: adres e-mail, hasło.

7. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:

a) przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umów zawartych z Państwem,

b) przez okres, przewidziany prawem w jakim mogą być dochodzone roszczenia,

c) przez okres przewidziany prawem, w jakim jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych w celu wykonania obowiązków prawnych,

d) do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,

e) do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).

8. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

a) hostingu strony www,

b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.,

c) prowadzenia obsługi księgowej,

d) prowadzenia obsługi biurowej.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.

3. Klett oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności może przekazywać dane osobowe podmiotom z nim powiązanym, jednak o tym fakcie każdorazowo informuje osoby, których dane przetwarza. Do tych podmiotów należą:

a) - Goethe Institut z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 13a;

b) - Goethe Institut Krakau Instytut Kultury i Informacji Naukowo-Technicznej RFN z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 20;

c) - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 22;

d) - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7;

e) - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielski Białej z siedzibą przy ul. Komorowickiej 48;

f) - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM z siedzibą w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 126/130;

g) - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku.z siedzibą w Rybniku przy ul. Parkowej 4a;

h) - Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych Sermo z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piotrowo 3a;

i) - Edunation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyszogrodzkiej 6;

j) - Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzaj odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA, jak: Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, USA.

5. Klett oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Klett.

9. Fanpage Administratora danych w mediach społecznościowych

1. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych jego obserwatorów w mediach społecznościowych - szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u - Facebook - https://www.facebook.com/wydawnictwoklett, oraz  Youtube - @LektorKIett (https://www.youtube.com/user/LektorKIett) prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych.

2. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych są Meta Platforms, Inc., (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) oraz Google Google LLC, Mountain View, California a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy oraz https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=pl#zippy=

3. Dane osobowe Użytkownika, który lubi i/lub obserwuje fanpage Administratora w mediach społecznościowych mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku ze stosowaniem rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w państwie trzecim, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA, jak: Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, USA oraz Google Google LLC, Mountain View, California.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii treści danych osobowych,

- do poprawiania danych,

- prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,

- prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,

- do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli podstawą tego przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,

- do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, a także prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,

- prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych.

3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub miany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki Prywatności, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.

2. Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres: odo@klett.pl.

IZZI
Dzwonek

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".