LektorKlett

Menu

Zróżnicowane umiejętności? Nie ma problemu!

Materiały dodatkowe dla uczniów zdolnych:

 • Dodatkowe zadania dla uczniów o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności.
 • Pomysły na dodatkowe zadania dla najzdolniejszych.
 • Wszystkie materiały w wersji gotowej do wydrukowania.


Materiały przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych:

 • Dodatkowe zadania przygotowujące uczniów do udziału w konkursach matematycznych.
 • Klucz odpowiedzi w materiałach dla nauczyciela.
 • Różne poziomy zaawansowania.
 • Pomysły do wykorzystania na lekcji lub jako zadanie domowe.
 • Wszystkie materiały w wersji gotowej do wydrukowania.


Materiały do pracy z uczniami poniżej normy intelektualnej:

 • Gotowe karty pracy w prosty sposób wprowadzające i utrwalające materiał każdej lekcji.
 • Niezbędna pomoc w przerobieniu materiału wymaganego podstawą programową w wypadku uczniów z zaburzeniami intelektualnymi.
 • Doskonałe wsparcie w pracy z uczniami z dyskalkulią.
 • Do każdego rozdziału proste zagadki, rebusy, łamigłówki, gry matematyczne.
 • Gotowy materiał na zajęcia wyrównawcze.
 • Materiał do samodzielnej pracy ucznia w domu (np. przy uzupełnianiu braków spowodowanych nieobecnością na zajęciach).
 • Wszystkie materiały w wersji gotowej do wydrukowania.


Testy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty:

 • Regularne ćwiczenie umiejętności wymaganych na sprawdzianie już od początku IV klasy.
 • Forma testu przygotowuje uczniów do rozwiązywania zadań typowych dla sprawdzianu.
 • Klucz odpowiedzi w materiałach dla nauczyciela.
 • Testy w wersji gotowej do wydrukowania.

Skuteczne przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty!


Stała ocena postępów – System Pomiaru Przyrostu Umiejętności:

 • Testy pozwalające ocenić poziom umiejętności i wiedzy uczniów: na początku roku szkolnego, pod koniec pierwszego półrocza oraz przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Możliwość generowania wykresów i tabel obrazujących postępy uczniów.
 • Możliwość porównywania z innymi szkołami w serwisie online w skali powiatu, województwa oraz ogólnopolskiej.

Dzięki „Matematyce z klasą” możliwa jest praca z uczniami o różnym poziomie umiejętności. Dodatkowe zadania zachęcają do nauki uczniów zdolnych, powtórki i podsumowania sprawiają, że nawet najsłabsi uczniowie opanują wiedzę i umiejętności wymagane przez program.