LektorKlett

Menu

Wszystko co potrzebne, by monitorować postępy uczniów


Gotowe kartkówki i sprawdziany:

  • Duża liczba wersji – do każdego rozdziału podręcznika opracowano kartkówki oraz prace klasowe z podziałem na grupy.
  • Kartkówki i sprawdziany dostępne są zarówno w wersji gotowej do wydruku (PDF) jak i w formie plików otwartych (doc) umożliwiających wprowadzanie zmian i dostosowanie materiałów do potrzeb każdej klasy.
  • Prawidłowe odpowiedzi oraz przykładowa punktacja w podręczniku dla nauczyciela.
  • Specjalnie opracowana wersja punktacji dla uczniów z dysfunkcjami.
  • Specjalne wersje kartkówek i sprawdzianów poprawkowych.
  • Dodatkowo zbiór pytań do odpowiedzi ustnej.


Stała ocena postępów – System Pomiaru Przyrostu Umiejętności:

  • Testy pozwalające ocenić poziom umiejętności i wiedzy uczniów: na początku roku szkolnego, pod koniec pierwszego półrocza oraz przed zakończeniem roku szkolnego.
  • Możliwość generowania wykresów i tabel obrazujących postępy uczniów.
  • Możliwość porównywania z innymi szkołami w serwisie online w skali powiatu, województwa oraz ogólnopolskiej.