LektorKlett

Menu

Wszystko co potrzebne, by monitorować postępy uczniów

Gotowe kartkówki i sprawdziany:

 • Do każdego rozdziału podręcznika opracowano kartkówki oraz prace klasowe z podziałem na grupy.
 • Kartkówki i sprawdziany dostępne są zarówno w wersji gotowej do wydruku (PDF) jak i w formie plików programu Word umożliwiających wprowadzanie zmian i dostosowanie materiałów do potrzeb każdej klasy.
 • Prawidłowe odpowiedzi oraz przykładowa punktacja w materiałach dla nauczyciela.
 • Odrębna wersja punktacji dla uczniów z dysfunkcjami.
 • Specjalne wersje kartkówek i sprawdzianów dla uczniów z dysfunkcjami i upośledzeniem w stopniu lekkim.
 • Dodatkowo zbiór propozycji pytań do odpowiedzi ustnej.

Gotowe kartkówki i sprawdziany z podziałem na grupy pozwolą oszczędzić czas poświęcany na opracowywanie kilku wersji jednego testu.


Testy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty:

 • Regularne ćwiczenie umiejętności wymaganych na sprawdzianie już od początku IV klasy.
 • Forma testu przygotowuje uczniów do rozwiązywania zadań typowych dla sprawdzianu.
 • Klucz odpowiedzi w materiałach dla nauczyciela.
 • Testy w wersji gotowej do wydrukowania.

Skuteczne przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty!


Stała ocena postępów – System Pomiaru Przyrostu Umiejętności:

 • Testy pozwalające ocenić poziom umiejętności i wiedzy uczniów: na początku roku szkolnego, pod koniec pierwszego półrocza oraz przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Możliwość generowania wykresów i tabel obrazujących postępy uczniów.
 • Możliwość porównywania z innymi szkołami w serwisie online w skali powiatu, województwa oraz ogólnopolskiej.