LektorKlett

Menu

Nowa podstawa programowa - przyroda

Najważniejsze zmiany w Podstawie Programowej.

Zmiany ogólne:

 • podkreślenie roli i znaczenia indywidualizacji procesu nauczania ( dostosowanie form i metod pracy do potrzeb każdego ucznia)
 • wprowadzenie nauczania liniowego ( materiał przerabia się tylko raz i już do niego nie wraca, wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich etapach późniejszych)
 • zakres treści kształcenia zapisany jest w języku efektów kształcenia, a informacje o wiadomościach i umiejętnościach wyrażono w języku wymagao
 • określono wymagania skierowane do ucznia o przeciętnych uzdolnieniach
 • wyodrębniono dodatkowy przedmiot - wychowanie do życia w rodzinie
 • zrezygnowano z dotychczasowych ścieżek edukacyjnych
 • zmieniono nazwy przedmiotów: informatyka – na zajęcia komputerowe oraz technika na zajęcia techniczne
 • umożliwiono wprowadzenie nowych zajęd z „ języka regionalnego”
 • określono zakres kształtowanych postaw uczniów ( załącznik nr2)
 • aspekt wychowawczy pracy szkoły powinien byd ujęty w formie szkolnego programu wychowawczego, a działania o charakterze profilaktycznym należy zawrzed w programie profilaktyki. Oba programy musza byd ze sobą spójne!
 • określono umiejętności ponadprzedmiotowe: czytanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, umiejętnośd komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, umiejętnośd posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętnośd uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, umiejętnośd pracy zespołowej.Zmiany w przedmiocie – PRZYRODA:

 • podano spis zalecanych doświadczeo i obserwacji
 • dodano opis walorów turystycznych Warszawy, Krakowa i Gdaoska
 • dopisano zagadnienia związane z poznaniem paostw sąsiadujących z Polską, ich stolic i wybranych krajobrazów
 • dodano treści dotyczące dbałości o bezpieczeostwo w domu i szkole oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • opis materii na podstawie teorii drobinowej
 • wykreślono zapis o współrzędnych geograficznych
 • zostawiono skalę liniową czyli podziałkę, zrezygnowano z innych rodzajów skali

 

Pobierz NPP w formie pliku pdf