LektorKlett

Menu

Nowa podstawa programowa - matematyka

Według nowej podstawy programowej uczeń kończący klasę III:

 1. liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 2. zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 3. porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działao pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 5. podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;
 6. rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
 7. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
 8. wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilośd, wartośd) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;
 9. mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeo dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);
 10. waży przedmioty, używając określeo: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeo dwumianowanych w obliczeniach formalnych);
 11. odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeo: litr, pół litra, dwierd litra;
 12. odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);
 13. odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
 14. podaje i zapisuje daty; zna kolejnośd dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
 15. odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
 16. rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
 17. rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

Najważniejsze zmiany w podstawie programowej:

Z klasy trzeciej do czwartej przeszły następujące treści:

 1. Wyrażenia dwumianowane
 2. Pojęcie ułamka zwykłego
 3. Zadania tekstowe z więcej niż jednym działaniem
 4. Zapis cyfrowy liczb powyżej 1000 (do 10 000)
 5. Algorytmy dodawania i odejmowania sposobem pisemnym
 6. Mnożenie liczb wielocyfrowych
 7. Dzielenie liczb wielocyfrowych przez jednocyfrową
 8. Dzielenie z resztą
 9. Reguły kolejności wykonywania działao
 10. Porównywanie ilorazowe
 11. Zamiana kilometra na metry
 12. Odcinki prostopadłe i równoległe
 13. Obliczenia zegarowe z minutami
 14. Skala i plan


Dodano nowe treści:

 1. Drogę, prędkość i czas w zadaniach
 2. Nierównośd trójkąta
 3. Konstrukcja trójkąta
 4. Bryły obrotowe (tylko pojęcie i rozpoznawanie)
Pobierz NPP w formie pliku pdf