LektorKlett

Krótki przewodnik po ustawie oświatowej

← Wróć do strony głównej DOTACJI
Krótki przewodnik po ustawie oświatowej

 

1. Dotacja celowa

2. Wybór podręcznika przez zespół nauczycieli

3. Zmiany w zakresie podręczników i materiałów ćwiczeniowych..................................................................................................................................................................................1. Dotacja celowa

Nowa ustawa wprowadziła system dotacyjny na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Ustawa określa dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w:

  • podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klas I-III – do wysokości 25 zł na ucznia;
  • materiały ćwiczeniowe dla klas I-III – do wysokości 50 zł na ucznia;
  • podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV-VI – do wysokości 140 zł na ucznia;
  • materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VI – do wysokości 25 zł na ucznia;

Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie gimnazjów w:

  • podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na ucznia;
  • materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia.

Uwaga: 1% wykorzystanej przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji stanowić będą koszty obsługi zadania zleconego.

Zgodnie z Art. 22ae USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.UWAGA

Dotacja przyznawana jest na rzeczywistą liczbę uczniów w danej klasie, a dyrektor musi się z niej rozliczyć przed Jednostką Samorządu Terytorialnego do 15 stycznia kolejnego roku na podstawie dokumentów zakupu wystawianych przez wydawnictwa.

Ustawa ani inne przepisy prawa nie regulują liczby dokumentów (faktur) koniecznych do dokonania rozliczenia...................................................................................................................................................................................2. Wybór podręcznika przez zespół nauczyciela

Ustawa z dnia 30 maja 2014 gwarantuje nauczycielom swobodny wybór podręcznika i materiałów edukacyjnych na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty. Zespół przedmiotowy ustala wspólnie jeden podręcznik, który następnie przedkłada do akceptacji dyrektorowi szkoły.

Patrz Art. 22ab. pkt. 1 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

W danej szkole można wybrać jeden podręcznik, ale ustawa określa wyjątki od tej reguły np. nauczanie języków obcych, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

Patrz Art. 22ab. pkt. 1 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw..................................................................................................................................................................................3. Zmiany w zakresie podręczników i materiałów ćwiczeniowych

W roku szkolnym 2015/2016 podręczniki na wszystkich etapach edukacyjnych w klasach pierwszych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) muszą uwzględniać założenia nowej ustawy oświatowej. W przypadku szkół podstawowych nowe regulacje będą obowiązywać w klasach I, II oraz IV. Postulaty ustawy oświatowej będą wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach do wszystkich pozostałych klas danego etapu edukacyjnego.

Główne postulaty ustawy oświatowej oraz rozporządzeń MEN w zakresie kształtu podręczników to:

  • wieloletniość podręcznika – Podręczniki nie mogą zawierać zadań wymagających uzupełniania lub jakichkolwiek form pisania w nich, tak aby można było z nich korzystać przez co najmniej trzy lata. ;
  • brak nawiązania do egzaminów państwowych – Podręczniki nie mogą zawierać jakichkolwiek odwołań do egzaminów państwowych, w tym do sprawdzianu szóstoklasisty. Podręczniki nie mogą zatem oferować zadań oznaczonych jako egzaminacyjne lub informacji o samym sprawdzianie.
  • brak odwołań do materiałów dodatkowych, w tym do książek ćwiczeń - Wedle nowej ustawy, podręcznik ma być materiałem, który w żaden sposób nie powinien zawierać odnośników do dodatkowych materiałów, typu książki ćwiczeń czy portale e-learningowe danego wydawnictwa. W związku z tym, w nowych podręcznikach nie będzie odwołań do zeszytów ćwiczeń opracowanych do danego podręcznika, a ponadto w przypadku podręczników wydawanych do tej pory łącznie z ćwiczeniami, powstaną dwie osobne publikacje.
  • podręcznik obligatoryjny, ćwiczenia tylko dla chętnych – Ustawa zakłada, że uczeń w szkole ma obowiązek korzystania z podręcznika oraz z materiałów, które dostarczy mu nauczyciel. Książka ćwiczeń staje się materiałem fakultatywnym, a korzystanie z ćwiczeń jest kwestią wyboru sposobu pracy zarówno przez nauczyciela, jak i ucznia.